โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29.....   

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานแรกที่ดำเนินโครงการ “ปลูกต้นหนึ่งต้น ลดโลกร้อน ปลูกป่าทรงค่าให้แก่แผ่นดิน ปลูกป่าในใจคน” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดช่วยลดภาวะโลกร้อน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความร่มรื่น สวยงาม น่าดู  น่าอยู่ น่าทำงาน โดยมีนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 21  ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด  รวม  200 คน  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา [13]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [6]
การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรการต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา [1]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพม.29 [44]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [97]