สมาคมวิจัยสังคมศาตรแหงประเทศไทย ประชาสัมพันธโครงการอบรมทางวิชาการประจําป ๒๕๖๒ หลักสูตรตางๆ จํานวน ๑๑ หลักสูตร .....   

สมาคมวิจัยสังคมศาตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจําปี ๒๕๖๒ หลักสูตรต่างๆ จํานวน ๑๑ หลักสูตร

 

อ่านรายละเอียด

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2562 [0]
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการ "ราชภัฏเลย A-Math Awards ครั้งที่ ๖" และโครงการ "LRU เวทคณิต อวอร์ด ครั้งที่ ๒" ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ [1]
ประชาสัมพันธ์ สื่อนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์คํานวณ [2]
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙" [1]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจําปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019) [3]