วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา ทิศทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช.....   

        วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา ทิศทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแจ้งข้อราชการที่สำคัญแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร และลงนามทำ MOU ร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

     

>>>ดูรูปทั้งหมด<<<

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสหวิทยาเขตน้ำนาบุญ [8]
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และโรงเรียน ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเ [8]
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ท่านรองบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี [9]
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [7]
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตน้ำนาบุญ [8]