ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น JENESYS 2019 ในหัวขอ “How do you think about causing others trouble. Is it okay if only you are good ?Can you think about other people?.....   

ประชาสัม พันธกิจกรรมประกวดภาพยนตรสั้น JENESYS 2019 

               ดวย หอภาพยนตร (องคการมหาชน) รวมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตรสั้น JENESYS ๒o๑๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ไดแสดงความรูความสามารถและแสดงออกทางความคิดสรางสรรคผานสื่อภาพยนตร โดยสงผลงานภาพยนตรสั้นความยาวไมเกิน ๓ นาที เขารวมประกวดในหัวขอ “How do you think about causing others trouble. Is it okay if only you are good ?Can you think about other people?” ผลงานของนักเรียนจํานวน ๓ เรื่อง จะถูกคัดเลือกเพื่อเขารวม Asian International Children’s Film Festival ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองมินามิอะวะจิ ประเทศญี่ปุน  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

                >>>>รายละเอียด<<<<

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 [26]
ประชาสัมพันธ์ การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [29]
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มติ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2562 [355]
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-2-3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4-5-6 [69]
การประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2019 otop2562 [234]