ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น JENESYS 2019 ในหัวขอ “How do you think about causing others trouble. Is it okay if only you are good ?Can you think about other people?.....   

ประชาสัม พันธกิจกรรมประกวดภาพยนตรสั้น JENESYS 2019 

               ดวย หอภาพยนตร (องคการมหาชน) รวมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตรสั้น JENESYS ๒o๑๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ไดแสดงความรูความสามารถและแสดงออกทางความคิดสรางสรรคผานสื่อภาพยนตร โดยสงผลงานภาพยนตรสั้นความยาวไมเกิน ๓ นาที เขารวมประกวดในหัวขอ “How do you think about causing others trouble. Is it okay if only you are good ?Can you think about other people?” ผลงานของนักเรียนจํานวน ๓ เรื่อง จะถูกคัดเลือกเพื่อเขารวม Asian International Children’s Film Festival ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองมินามิอะวะจิ ประเทศญี่ปุน  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้

                >>>>รายละเอียด<<<<

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [43]
ประชาสัมพันธ์ และเชิญร่วมงาน "MUIC Open Days 2019" [28]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ" [33]
ประชาสัมพันธ์ ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๓๕o อัตรา [60]
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ มติ กศจ.อำนาจเจริญ [419]