รหัส

ชื่อโรงเรียน

รหัส

ชื่อโรงเรียน

34032012

สิรินธรวิทยานุสรณ์์

34012022

37012004

ลือวิทยาคม

34022014

พะลานวิทยาคม

34022008

เกษมสีมาวิทยาคาร

37012021

จิกดู่วิทยา

34022004

โนนสวางประชาสรรค์

34022010

กุดข้าวปุ้นวิทยา

34032001

34012006

34032006

34012009

34032010

34012010

34042003

34012012

34022006

37012010

37012008

น้ำปลีกศึกษา

37012006

37012011

37012023

มัธยมแมด

34012014

เก่าขามวิทยา

34052010

โดมประดิษฐ์วิทยา

34012020

34042005

34022007

ขุมคำวิทยาคาร

37012005

คึมใหญ่วิทยา

34012021

34022011

34052004

37012015

พนาศึกษา

34032011

37012007

       
 
School Management Support System : SMSS | webmaster : spm29ubon@gmail.com