สพม.๒๙ พัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของบุคลากร
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในหลักสูตร "การพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของบุคลากร" ตามโครงการ "เขตสุจริต" เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี