พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี