เปิดโครงการเขตสุจริต
  นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงาน "OPEN HOUSE SESAO 29" และเปิดโครงการเขตสุจริต โดยมี ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.เขต ๒๙ รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล/เผยแพร่ผลงานกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด ให้สาธารณชนรับทราบ/ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม และ...มีความยั่งยืนต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการศึกษาต้นแบบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดแสดงสุดยอดเวปไซต์ของโรงเรียนในสังกัด และการนำเสนอระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ ๘ สหวิทยาเขต พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ พร้อมบรรยายพิเศษ และในโอกาสเดียวกันก็ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จาก สพฐ. ให้ความรู้เรื่องโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสุนีย์ตรียางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี