เอกสารเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 
ลำดับที่
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร
1
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบประมาณ 2560 เขตสุจริต
2
แผนพัฒนาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2560)
3
รายงานการดำเนินงานเขตสุจริตปีงบประมาณ 2559
4
คู่มือการประเมิน ITA ปี 2560
5
สพม.29 เสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
6
สพฐ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
7
สพม.29 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
8
Stiker สพม.29 Say no to corruption
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ
1
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
2
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
4
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
6
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
7
 คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน