หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารอํานวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนารีนุกูล  
เรียน :
เนื้อหา : การประกวดราคาจางกอสรางตอเติมปรับปรุงอาคารอํานวยการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โรงเรียนนารีนุกูล
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ
แนบไฟล์ :
[]2019718101742.pdf]
ผู้นำส่ง : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 18 ก.ค. 2562 ip:122.154.134.14 เปิด : 279 ครั้ง